Sanyo High Fidelity speaker system

  • Price: ₱ 3,000
  • Warranty

    Sanyo High Fidelity speaker system
    Made in Japan